Algemene voorwaarden

Uw gebruik van deze website houdt in dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Juridische disclaimer van RECMALabs.com, lees:

De chemicaliën/materialen die hier te koop zijn, zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksgebruik, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze zijn niet bedoeld voor inname door de mens of voor gebruik in producten die kunnen worden ingenomen. U moet ten minste 21 (eenentwintig) jaar oud zijn om goederen op deze website te kopen. De vermelding van materiaal op deze website vormt geen licentie voor, of een aanbeveling voor het gebruik ervan in strijd met welk octrooi dan ook. Het is duidelijk dat alle producten die hier worden gekocht, alleen door gekwalificeerde en getrainde personen zullen worden behandeld.

Bij de aankoop van deze producten erkent de klant dat er gevaren verbonden zijn aan de behandeling en het gebruik ervan. De klant verklaart en garandeert ons dat hij op basis van de eigen onafhankelijke beoordeling en studie van de klant volledig op de hoogte is van en goed geïnformeerd is over (I) de gezondheids- en veiligheidsrisico's die gepaard gaan met de behandeling van de gekochte producten; (II) controles op de industriële hygiëne die nodig zijn om zijn werknemers te beschermen tegen dergelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's; (III) de noodzaak om adequaat te waarschuwen voor gezondheids- en veiligheidsrisico's in verband met producten; en (IV) overheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik van en de blootstelling aan dergelijke producten. We behouden ons het recht voor om de verkoop van producten te beperken of om producten niet te verkopen aan ongekwalificeerde klanten.

RECMALabs.com, of een van haar gelieerde ondernemingen is in geen geval aansprakelijk voor speciale, incidentele of gevolgschade, ongeacht of de koper een contractuele claim, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins claimt. Als tegenprestatie voor de verkoop van het product aan de koper, welke verkopen we anders niet zouden doen, stemt de koper ermee in RECMALabs.com schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, kosten, verliezen en aansprakelijkheid van welke aard dan ook die voortvloeien uit de behandeling en/of of gebruik van een product dat hier wordt verkocht, of het nu alleen of in combinatie met een andere stof wordt gebruikt, ongeacht de oorsprong ervan.

Gebruik van producten:

De producten van Leverancier zijn uitsluitend bedoeld voor onderzoeksdoeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De doeleinden die niet bedoeld zijn voor producten die hier worden verkocht, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, in vitro diagnostische doeleinden, in voedingsmiddelen, medicijnen, medische hulpmiddelen of cosmetica voor mensen of dieren of voor commerciële doeleinden.

De koper erkent dat de producten niet door de leverancier zijn getest op veiligheid en werkzaamheid in voedsel, medicijnen en medische hulpmiddelen, cosmetisch, commercieel of enig ander gebruik. De Koper verklaart en garandeert uitdrukkelijk aan de leverancier dat de Koper alle producten die zijn gekocht bij de leverancier en/of materialen die zijn geproduceerd met producten die bij de leverancier zijn gekocht, naar behoren zal testen en gebruiken in overeenstemming met de praktijken van een redelijk persoon die een expert is in elk geschikt wetenschappelijk onderzoeksgebied en in strikte naleving van alle toepasselijke staats- en federale wet- en regelgeving, nu en hierna vastgesteld.

De Koper garandeert verder aan de leverancier dat materiaal dat is geproduceerd met producten van de leverancier niet vervalst of verkeerd gemerkt zal zijn in de zin van de Federal Food, Drug and Cosmetic Act en geen materialen zal zijn die niet, onder secties 404, 505 of 512 van de Act, worden geïntroduceerd in de handel tussen staten.

Koper realiseert zich dat, aangezien producten van leveranciers, tenzij anders vermeld, in de eerste plaats bedoeld zijn voor onderzoeksdoeleinden en niets anders, ze mogelijk niet op de inventaris van de Toxic Substances Control Act (TSCA) staan. De koper neemt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten die bij de leverancier zijn gekocht, zijn goedgekeurd voor gebruik onder TSCA, indien van toepassing.

De koper heeft de verantwoordelijkheid om de gevaren te verifiëren en om eventueel verder onderzoek uit te voeren dat nodig is om de gevaren te kennen die verbonden zijn aan het gebruik van producten die bij de leverancier zijn gekocht. Koper heeft ook de plicht om de klanten van Koper en eventueel hulppersoneel (zoals vrachtafhandelaars, enz.) te waarschuwen voor risico's die verbonden zijn aan het gebruik of de behandeling van de producten.

Koper stemt ermee in om eventuele instructies van leverancier met betrekking tot het gebruik van de producten op te volgen en op geen enkele manier misbruik van de producten te maken.

De koper gaat ermee akkoord dat alle producten hier niet bedoeld zijn voor wederverkoop. Als de producten die bij de leverancier zijn gekocht, opnieuw worden verpakt, opnieuw worden geëtiketteerd of worden gebruikt als uitgangsmateriaal of componenten van andere producten, zal de koper de leverancierstest van de producten verifiëren.

Alle aangeboden producten en diensten zijn uitsluitend bestemd voor laboratorium- en onderzoeksactiviteiten.

Door bestellingen bij deze leverancier te plaatsen, begrijpt de koper dat deze chemicaliën/materialen in geen geval op een ongepaste manier mogen worden gebruikt. Hier mogen geen producten worden gebruikt voor recreatieve doeleinden of menselijke consumptie. Alle Kopers worden verondersteld en worden geacht gekwalificeerde onderzoekers te zijn.

De Koper stemt ermee in dat hij de Leverancier niet mag posten, beoordelen of publiekelijk mag aanvallen met valse informatie over de producten van de Leverancier. De koper stemt ermee in dat alle gerechtelijke indieningen moeten worden ingediend en gehoord in het graafschap San Luis Obispo in Californië. De Koper stemt er verder mee in om alle bedrijfskosten te betalen met betrekking tot advocatenhonoraria, dossierkosten en alle andere kosten met betrekking tot de zaak.

Koper gaat akkoord met de voorwaarden van deze website websitePrivacybeleid